VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Mgr. art. Tomáš Kučera

SNP 32, 908 51 Holíč, Slovensko

IČO: 50471830

DIČ:1080903494

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom úrade Senici od 11.8.2016

Číslo živnostenského registra: 240-25343

Telefóne číslo: 0901 774 413

E-mail: otom@otom.sk

IBAN:

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.otom.sk

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového obchodu objedná tovar. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci  vloží vybraný výrobok do nákupného košíka.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.4. Ako potvrdenie vašej objednávky obdržíte email na vašu emailovú adresu, v ktorom vám potvrdím objednávku, dodaciu dobu alebo termín odberu. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. V prípade výrobkov, ktore sú na sklade sa snažíme výrobok odosielať behom 7 dní od dátumu overenia objednávky. O dobe dodania alebo odberu Vás budeme informovať emailom.

3.2. V prípade, že výrobok potrebujete do určitého dátumu, píšte mi na emailovú adresu otom@otom.sk a budem sa Vám snaziť čo najviac výjsť v ústrety.

3.3. V prípade, kedy tovar nie je skladom, sa doba dodania líši od náročnosti procesu výroby. O termíne dodania vás budem informovať na vašu emailovú adresu.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho.

4.2. Výška nákladov na dopravu je 5€ vrámci Slovenskej  a Českej republiky.

4.3. Spôsob dopravy je Slovenskou poštou , zásielkovňou na dobierku alebo osobným odberom po dohode je možný v Bratislave, Malackách a Holíči.

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na dobierku alebo v rámci osobného odberu.

5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny.

5.4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s výrobkom na adresu predávajúceho.

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa výrobku. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar nie je na sklade a nie je ho možné vyrobiť do Vami zvoleného termínu

b) tovar prišiel poškodený alebo vykazuje chybu spôsobenú pri výrobe

c) vystavená cena tovaru bola chybná

 

7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Jedna sa o porcelánové výrobky, preto treba myslieť na to, že porcelán je veľmi tvrdý ale pri silnom náraze krehký. V prípade, že by výrobok vykazoval chyby pôsobené pri výrobe, ihneď ma kontaktujte.

7.2. Oprávnenie o výmene zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku a nevhodným zaobchádzaním. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.3. V prípade uplatňovania výmeny sa odporúča kupujúcemu e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný výrobok vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

8.2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.4. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku e-mailom elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.6. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.otom.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.7. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to e-mail otom@otom.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.9. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.